ABOUT US

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

0 + Years Experience

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ด้วยประสบการณ์ การให้บริการด้านขนส่งเอกสาร อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลา 28 ปี อีกทั้งบริการพนักงานขนส่งเอกสาร ประจำบริษัทต่างๆ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยทีมงานของเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันอันจะนำมาสู่การบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์

ที ดี เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการรับ-ส่งเอกสารอย่างรวดเร็ว และอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ

เราใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน ด้วยการออกแบบการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับลูกค้า พนักงาน และสังคม

ลูกค้าของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม
บุคคลากรในหน่วยงาน
ผู้บริหาร 3 ท่าน จำนวนพนักงานระดับ SUPERVISOR 9 คน จำนวนพนักงานขนส่งเอกสาร 300 คน พนักงานขนส่งเอกสาร สำหรับทดแทนกรณีขาดงาน 30 คน
เครื่องแบบของพนักงาน ในการปฎิบัติงาน
เสื้อคลุมของบริษัท(สีเขียว)  กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร  กางเกงสีดำ รองเท้าหนังสีดำ เสื้อกันฝน
ข้อมูลบริษัท (เพิ่มเติม)
บริษัทก่อตั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายธาดา หิรัญประสาทกุล